האמת על הלוח השנה של אלוקים

English / Deutsch

לחץ כאן: לוח השנה של מילניום אלוקיםיהודיגרגוריאני

 

1.-7. מילניום (7000-1000)

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
שלום גלובליזציה נצרות ישוע דוד אברהם אדם

זמן מחשבון, הוברט ברום

היובל וחגיגת יום השנה

„70 שנים לישראל, 50 שנים לירושלים, 6000 שנים לאלוקים

שנה הבאה מתחיל השנה 7 אלף, מילניום של אלוקים

בשבת מ 17 במרץ 2018 על פי הלוח השנה הגרגוריאני.

לפי הלוח השנה היהודי זהו חל בשבת מ 1 ניסן 5778

ועל פי הלוח השנה האלוהי בשבת מ 1 ניסן 6000.

על פי חישובי הזמנים החל מבריאת העולם, נספרים כל נבואי הזמנים מתקופת אדם ועד תקופת החסד ישראל (1948-2018).

בדיוק 6000 שנה בשבת מ 17 במרץ 2018.

אנא לחץ: חישוב הזמן היהודי V16 

לחץ על עמודים 2-3: סקירה כללית ספירת הזמן היהודית החל מבריאת העולם”

JTC-V16he-P2 Overview

לחץ על עמודים 24-26: המילניום של ישראל

JTC-V16he-P24-Millennium Israel

JTC-V16he-P25-Millennium Israel

תחילתו של 7. המילניום על 1. ניסן בשבת של אלוקים

JTC-V16he-P26-Millennium Israel

The truth of the divine calendar

עִברִית / Deutsch

Click here: Millennium Calendar „God-Jewish-Gregorian“

 

1.-7. Millennium (1000-7000)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Adam Abraham David Jeshua Christ. Global. Shalom

Time calculator, Hubert Brumm

Jubilee and grace:  „70 years of Israel, 50 years of Jerusalem, 6000 years of God“

Next year begins the 7th Millennium of God

on the Shabbat of the 17 March 2018 according to the Gregorian calendar,

on the Shabbat of the 1st Nissan 5778 according to the Jewish calendar and

on the Shabbat of the 1st Nissan 6000 according to the calendar of God.

According to the time calculation from the creation of the world, all the prophetic times of God are summed up by Adam until the grace time Israel (1948-2018),

exactly 6000 years on the Shabbat of the 17 March 2018.

Click here: Jewish Time Calculation V16

Click on pages 2-3:

Overview „The Jewish time calculation from the creation of the world“

JTC-V16en-P2 Overview

Click on pages 24-26: Millennium of Israel
JTC-V16en-P24 Millennium IsraelJTC-V16en-P25 Millennium Israel

Beginning of the 7. millennium on the 1. Nissan on the Sabbath of God

JTC-V16en-P26 Millennium Israel

Die Wahrheit des Gottes Kalenders

עִברִית / English

Klicke mal hier: Millennium Kalender „Gott-Jüdisch-Gregorian“

 

1.-7. Millennium (1000-7000)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Adam Abraham David Jeshua Christ. Global. Schalom

Zeitrechner, Hubert Brumm

Jubiläum und Gnade: „70 Jahre Israel, 50 Jahre Jerusalem, 6000 Jahre Gottes“

Nächstes Jahr beginnt das 7. Jahrtausend Millennium Gottes

am Schabbat vom 17. März 2018  nach dem gregorianischen Kalender,

am Schabbat vom 1. Nissan 5778 nach dem jüdischen Kalender und

am Schabbat vom 1. Nissan 6000 nach dem Gottes Kalender.

Laut der Zeitrechnung ab Erschaffung der Welt werden alle prophetische Zeiten Gottes von Adam bis zur Gnadezeit Israels (1948-2018) zusammengezählt,

genau 6000 Jahre am Schabbat vom 17. März 2018.

Klicke mal hier: Jüdische Zeitrechnung V16

Klicke mal auf Seiten 2-3:

Überblick „Die jüdische Zeitrechnung ab Erschaffung der Welt“jtc-v16de-p2-overview1.jpg

Klicke mal auf Seiten 24-26: Millennium IsraelsJTC-V16de-P24-Millennium IsraelJTC-V16de-P25-Millennium IsraelBeginn des 7. Millenniums am 1. Nissan am Schabbat Gottes
JTC-V16de-P26-Millennium Israel

 

 

 

%d Bloggern gefällt das: